بایگانی برچسب: انواع تله‌ها

تله های زندگی

تله زندگی الگویی ذهنی است که در کودکی آغاز می‌شود و در طول زندگی شدت می‌گیرد. ایجاد این تله می‌تواند توسط خانواده و یا کودکان دیگر باشد. همه‌ی ما از رهاشدگی، نکوهش، حمایت مفرط، آزار، بی‌توجهی و محرومیت آسیب دیده‌ایم. به این صورت، در نهایت شاهد آن هستیم که تله های زندگی بخشی از وجود …